Search

โครงการ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)


การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

ทางด้านนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการสถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่ทดแทนได้


ในส่วนของผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563 ยังว่างงาน จำนวน 4 กลุ่ม 1.ระดับปริญญาตรี 2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 )


ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ 4 ขั้นตอนดังนี้

1. การลงทะเบียนนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบTranscript ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment แจ้งตำแหน่งงานว่างและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน

2. การตรวจสอบเอกสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการ ระบบจะทำการตรวจสอบ Transcript ของผู้สมัคร และสถานประกอบการนั้นๆ ว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข จึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

3. การ Matching งาน สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการเมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ Download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และ upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง

4. เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง หากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ตามระดับการศึกษาให้กับลูกจ้าง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง พร้อมส่งหลักฐานให้กรมการจัดหางานภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และกรมการจัดหางานจะเป็นผู้โอนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งหลักฐานจากนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว


คำถามที่พบบ่อย

1. ผู้ประกอบการและนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องลงทะเบียนที่ Website

https://www.xn--12clacd4e8al7d5e3cc7pvb4cwac.com/register/landing


2. บริษัทฯ ตกลงค่าจ้างกับพนักงานเท่าไหร่ ต้องใช้ฐานค่าจ้างจริงนั้น คํานวณเป็นฐานเพื่อจ่ายโอที โอที ประกันสังคม ภาษี และอื่นๆ เช่น จ้าง 15,000 บริษัทจ่าย 7,500 รัฐจ่าย 7,500 บริษัทต้องหักประกันสังคม, ภาษี, คิดโอที จากฐานค่าจ้างเต็ม 15,000

2.1 บันทึกฐานเงินเดือนในระบบตามจริง เช่น 15,000 บาท

2.2 เพิ่ม Wage type รายหักประจำ เงินสมทบรัฐบาล 50% โดยไม่คำนวนภาษี, ประกันสังคม, กองทุนฯ ผูกเป็นรายหักประจำที่พนักงาน


3. เงื่อนไขวิธีการระบุข้อมูล bulk payment >> service type 1 / 2 >> ตรงนี้ทางเจ้าหนี้กรมจัดหางานแจ้งว่าไม่ต้องทำอะไรคะ โอนเงินเข้าบัญชีให้พนักงานตามปกติ บัญชีของบริษัทจะเป็นกรุงไทย หรือธนาคารอื่นก็ได้ แต่บัญชีของพนักงานต้องเป็นกรุงไทยเท่านั้นและลงทะเบียนไว้ใน Web พอเงินเข้าบัญชีพนักงานแล้วทางกรมจัดหางานจะทราบเอง และโอนเงินส่วน 50% ตามเข้าไป


4. ต้องเป็นการจ่ายเงินเดือน เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น


5. รัฐจ่ายให้ 50% แต่ไม่เกิน 7,500 ถ้าบริษัทจ้างด้วยเงินเดือน 16,000 รัฐจ่ายให้ 7,500 บริษัทจ่าย 8,500

web_การใช้งานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่_V1
Download • 1.23MB
web_การใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ_V1
.pdf
Download PDF • 548KB
web_การใช้งานทั่วไป_V1
.pdf
Download PDF • 698KB
สัญญาจ้างแรงงานโครงการจ้างงานใหม่สำหรับ
Download • 18KB
Coop2ER
.pdf
Download PDF • 200KB
Coop1EE
.pdf
Download PDF • 197KB


504 views

© 2020 Puumsoft Company Limited. All Rights Reserved.